Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/amethyst-gen31v1-688

[Gen 3] 1v1: Closexy vs. ryyjyywyy

Uploaded: Jan 7, 2019

More replays