Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen8nationaldex-1417420003

[Gen 8] National Dex: somewhatgone vs. reyyyyyyyyyyy

Uploaded: Sep 15, 2021 | Rating: 1000

More replays