Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen8ou-565876

[Gen 8] OU: IPF vs. gggguang

Uploaded: Jun 13, 2021

More replays